(Me’âric - 23.Ayet)

HAMD VE ŞÜKÜR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Şükür ve hamd arasında fark vardır. Ancak kötü bir olaydan dolayı şükredenin başına olay geleceğine dair bir düşünce doğru değildir.
Hamd : “Bir ihsana karşı kalbin medih ve şükür duygularıyla dolması ve o ihsan sahibini tazim etmesi”
Hamd ile şükür ilişkisi umum husus olarak özetlenebilir. Yani her şükür aynı zamanda bir hamddir. Ancak her hamd şükür değildir.

KERAMET AKLA AYKIRI MI?

Mutasavvıflar kerameti kabul etmişler, önemsemişler, fakat asla bir hedef ya da üstünlük olarak görmemişlerdir. Tasavvufta keramet bir amaç değildir. Meşhur Mutasavvıf Bayezid Bistamî hazretlerinin tespitini burada hatırlamak gerekir. Bayezid’e demişler ki:
– Falan kişi havada uçuyor.
– Hiç önemli değil, leş yiyen kargalar da uçuyor.
– Filan kişi suda yürüyor.
– Olabilir[...]

İLMİN YOLLARI NEDİR?

Mustafa Sabri Efendi`nin ifadesi ile: Kelâm kitapları şu anlamdaki cümlelerle başlar:

"İlmin yolları üçtür: Sağlam duyular, doğru haber ve akıl, ilham, ehli hakka göre bilgi yollarından birisi değildir." Ve bu gerçek bir kural haline gelmiştir.(Mustafa Sabri Efendi, mevkifu`1-akl, I/268)
Netice olarak: "Velînin başkasını kendi ilhamına çağırması, kendi ilhamına göre davranmasını istemesi ve sahih olarak i[...]

MUCİZE VE KERAMET ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Harikuladelik bakımından mucize ile keramet arasında bir fark olmamakla beraber, mucize şu gibi yönlerden kerametten ayrılır.
1. Aralarında kaynak ve isimlendirme bakımından bir fark vardır; peygamberden sâdır olana "mucize", veliden sâdır olana da "keramet" adı verilir.
2. Mucize sahibi; mucizesini gizlemez, hatta açıklar ve onunla, davasının doğruluğu konusunda muhaliflerine meydan okur. Keramet sahibi ise kerametini [...]

KERAMET VE VELİ İLİŞKİSİ NEDİR?

Peygamberlerin mucizeleri ve velilerin kerametleri haktır. Ancak haberlerde belirtildiği üzere İblis, Firavun, Karun gibi Allah düşmanlarına ait olan, onların şimdiye kadar vukua geliş ve gelecek hallerine mucize de keramette demeyiz. Bu onların hacetlerini yerine getirmedir. Zira Allah düşmanlarının hacetini, onları derece derece cezaya çekmek ve sonunda cezalandırmak şeklinde yerine getirir. Onlar da buna aldanarak azgınlık ve küfürde haddi aşarlar. Bunların [...]

KERAMET NE ANLAMA GELİR? (PRF.BAYINDIRIN GÖRÜŞLERİ)

Keramet sözlükte kerim olmak, değerli olmak anlamına gelir. Allah cc. insanı değerli (kerametli) yarattığını ve birçok şeyi onun emrine verdiğini açıklamıştır.

“Âdemoğullarına gerçekten çok değer verdik (çok kerametli kıldık). Onları karada ve denizde taşıdık ve güzel şeylerle rızıklandırdık. Yarattıklarımızın birçoğundan da üstün kıldık” (İsra 70)

İnsanoğlunu[...]

İHLÂS

Saf ve hâlis olmak, karışık ve şâibeli olmamak ve kurtulmak, anlamındaki “h-l-s” kökünden türeyen ihlâs kelimesi sözlükte, bir şeyi hâlis kılmak, halis olmak, özünü almak ve seçmek; din ıstılahında ise îmân, ibâdet, itâat, ahlâk, amel, dua gibi her türlü dinî görevleri, halkın övme ve beğenmesini, yerme ve kınamasını düşünmeksizin sırf Allah i&cc[...]

NEBİ VE RESUL NE DEMEKTİR?

Yüksek olmak ve haber vermek anlamındaki “n-b-e” kökünden türeyen nebi (çoğulu enbiyâ) sözlükte, haber veren, yüksek ve düz olmayan yer, çok ve geniş yol demektir. Terim olarak Allah’ın, dini kurallarını, emir ve yasaklarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara bildirmesi için görevlendirdiği insanlara denir. Bu insanlara, peygamber, nebî dendiği gibi resul ve mürsel (elçi) de den[...]

KUR’ANDA ELÇİLER

Görevleri:

Emri yerine ulaştırma (tebliğ) : Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Elçilere apaçık tebliğden başka ne düşer?” (Nahl 35)

“Ey elçi Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun” (Maide 67)

Emri açıklama (beyan) : Ayette şöyle buyruluyor:

”Biz [...]

KUR’AN RESUL VE NEBİLER İÇİN NE DİYOR?

Resul ve nebiler bir insanmıdır, yoksa insan görünümlü bir ruhanimidir?

“Onlar: (Sen dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız.)” (İsra 90)

“Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyleki, içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın.”( İ[...]