Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (İSLAM ÖNCESİ ARAP GELENEKLERİ)
" 38. Bakın, [ey müminler,] sizler Allah yolunda sınırsızca harcama yapmaya çağrılıyorsunuz: ama sizin aranızda [bile] cimrice davrananlar var! Ve kim [Allah yolunda] cimrice davranırsa, sadece kendisine karşı cimrilik yapmış olur: Çünkü Allah kendi-kendine yeterlidir, halbuki siz [O\na] muhtaçsınız; ve şayet [O'ndan] yüz çevirirseniz, başka toplumları sizin yerinize geçirir ve onlar sizin gibi yapmazlar! " ( Muhammed - 38.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İSLAM ÖNCESİ ARAP GELENEKLERİ ( 7.9.2018 ) Paylaş

İSLAM ÖNCESİ ARAP GELENEKLERİ

 

 “ O, "Dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin!" diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim’e, Mûsâ'ya, İsa’ya emrettiğimizi sizin için de din kıldı. Senin insanları dâvet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Hâlbuki Allah dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden Kendine yöneleni doğru yola iletir.”
Şura 42/13

Namaz ve Buna Benzer, İbadetle ilgili Uygulamalar İslamdan Önce de Vardı.
Kuran’da var olan sosyal içerikli temaların hemen hemen hepsi, Tevrat’ta da vardır.
Örneğin. Sahabe şöyle demiştir.
„Ehl-i kitap (Yahudiler), Tevrat’ı İbranice olarak okur, bize de Arapça olarak açıklamasını yaparlardı. Buna karşı Muhammed bize, ’siz onları ne doğrulayın, ne de yalanlayın‘ diyordu.“
Kaynak:
Tecrit-i sarih, diyanet tercümesi, no: 1679
Ve.. Halife Ömer:
„Ehl-i kitap kendi aralarında Tevrat okurken, ben de onları dinlerdim. Gerçekten Kuran ile Tevrat arasında herhangi bir fark görmezdim“
Kaynak:
Vahidi, eshâb-ı nüzul, Bakara suresi, 98.ayet.
Acaba..?
İslam’dan önce, ne gibi uygulamalar vardı .!
Boy aptesti varmıydı.?
Yada bu gün din gereği olarak uygulanan 5 vakit Namaz varmıydı.?
Ya.. Teyemmüm (toprakla temizlenme)
Din’i bayramlar..?
İncelendiğinde,. Boy abdestinin, İslamiyet’ten önce hem Arapların inançlarında, hem de Tevrat’ta (Yahudilikte) var olduğu görülür.
Kaynak:
İbn-i habib, muhabber, s.319;
Halebi, insanü’l uyun, 1/425
Tevrat, „Levililer“ bölümü, 15/16-18.
Ya 5 Vakit kılınan Namaz.?
Namaz da İslamiyet’ten önce vardı. Hatta bugünkü gibi günde beş vakit kılınıyordu. Sadece İsimleri farklıydı.
İsimleri,
„Şaharit „.. Sabah namazı,
„Musaf“.. Öğle namazı,
„Minha“.. İkindi namazı,
„Neilat şerarim“.. Akşam üstü namazı
„Maarib.. Akşam namazı
Olarak halk arasında kullanılıyordu.
Kaynak:
Hayrullah örs, Musa ve Yahudilik, s.399-405.
Doç.Dr. Ali Osman ateş.
Asr-ı saadette İslam. Şaban Kuzgun, İbrahim ve Hanifilik, s.117; Epstein, Judaism, s.162.
Görüldüğü gibi. İslam daha gelmeden kabul edilmeden öncede, namazın var olduğu araştırmalar sonuçu belgelenmiştir.
İslamiyet’ten önce de cuma namazı var olup, „Arube“ adıyla bilinirdi. bunu, Muhammed’den önce.. „Kab Bin Lüey“.. Oluşturmuştu.
Ayrıca, namazın daha önce var olduğu Kuran’ın birçok ayetinde de bulunuyor.
Al-i İmran suresi-39.
İbrahim suresi-40.
Meryem suresi-31.
İslamiyet’te varlığı en başta Kuran ile (Nisa-43) sabit olan teyemmüm (toprakla temizleme usulü), bile daha önceden gelen bir uygulamadır.
Kaynak:
İslam ansiklopedisi, wensinck, m.e.b. tercemesi,
„teyemmüm“ maddesi, 12/1-223.
Ya Kutlanan Dini Bayramlar..
Muhammed’den önceki dönemlerde Araplar tarafından kutlanan iki önemli bayram geleneği vardı.
21 Mart’ta Nevroz,
22 Eylül’de Mihriban bayramları.
Muhammed döneminde, bu bayramlar Müslümanlara yasaklanarak, bunların yerine ramazan ve kurban bayramları getirildi. Böylece, iklim değişikliklerini haber vermesi nedeniyle, tarımsal faaliyetler açısından da rasyonel bir yarar sağlayan Nevroz ve Mihriban bayramları, sadece dinsel içeriği olan bayramlar ile değiştirildi.
Anlaşıldığı gibi.. Bayramların kutlanışı, İslamiyet’in getirdiği yeni bir gelişim değildir.
İçki. İçki konusuna baktığımızda
İçkinin verdiği zarar göz önüne alınarak, konuyla ilgili konulan, yasak, Muhammed’den önce de uygulanıyordu.
Bu yasaktan Tevrat ve İncil’de de söz edilir.
Ayrıca,
Muhammed’den önce:
Osman bin Maz’un,
Kus bin Saide,
Ali Bin. Ebî Talip,
Varaka,
Ebu zer
Ve Zeyd Bin Amr. Bu yasağı daha önceden koymuşlardı.
Acaba Oruç Konusu da, İslam’dan çok önce varmıy dı..?
Oruç tutma ibadetinin, Muhammed’denasırlar önce var olan bir adet olduğunu Kuran zaten yazıyor.
Bakara 183.ayet.
Hatta o zaman orucun başlangıcı bile İslamiyet’teki gibi aya göre tespit ediliyordu. tıpkı, bugünkü Müslümanlar gibi, ay’ı görmek için gözetleme heyetleri bile kuruluyordu.
Kaynak:
Hayrullah örs, Musa ve Yahudilik, s.409
Hatmetme. Konusu..?
İslamiyet’teki „Kuran’ı hatmetme, hatim indirme“ âdeti de Yahudilikten alınmadır.
Yahudilikte, „Simra tora“ adıyla anılan bu gelenekte Tevrat her yıl bir kez hatmedilir ve bunun sonunda da bayram yapılırdı.
Kaynak:
Abdurrahman küçük-Günay Tümer, Dinler tarihi, s.231
İslamiyet’te her ayın 13, 14 ve 15.günlerinde oruç tutulmasının sevap olduğuna inanılır. bu günlere „eyyam-ı biz“ denir. bu adet de Yahudilikten alınma bir adettir.
Muhammed, „kim ayın bu üç gününde oruç tutarsa, sanki senenin tüm günlerinde oruç tutmuş gibidir“ demiştir.
Kaynak
Tevrat, „Levililer“, 23/4-6;
Tecrid-i sarih, diyanet tercümesi, 601 numaralı hadisin şerhi, 4/152. Sünen-i Ebu Davut, Savm-68, no:2449,
Sünen-i nesai, savm-84, no:2419-2425,
İbn-i mace, savm-29, no:1707
Hac ‘da kurban kesmek, şeytan taşlamak, senenin 12 ayından dördünün „hürmetli aylar“ olarak kabul edilmesi, ölen birisinin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması, verasette kız çocuklara erkeklerin aldığı payın yarısının verilmesi vb. gibi adetleri..!
Bu gelenek, uygulamalar, İslam’dan önce de geçerliydi.
Kaynak:
İbn-i habib, muhabber, s.309-324.
Halebi, insanü’l uyun, „batn-ı nahle“ bölümü, 3/156.
İslam’a göre hırsızlık yapan birinin cezalandırılmasındaki yöntem daha önceden varmıydı.?
Veya Hukuki düzenlemeler de, Kuran’ın ortaya attığı yeni bir olay mıydı:?
Hayır
Eskiden beri var olan düzenlemelerdi.
Erkeklerin sünnet olmaları, yeni doğan çocuklar için „Akika“ denilen kurban kesilmesi, kadınlarla ilgili „iddet“ (kadının eşinin ölmesi durumunda yeniden evlenmesi için belirli bir süre beklenmesi zorunluluğu) ve erkekle kadın arasındaki özel ilişkilerin belli bir düzlemdeki yasalarını ifade eden „zihar“, „ila“ gibi adetler daha önce de vardı.
Kaynak:
Tevrat, „tekvin“ bölümü, 17/11-14.
Kuran, maide suresi 38.ayet.
İbn-i habib, muhabber, 329.
İbn-i esir, üsd-ül gabe, no.7527-7530.
Alusi, büluğü’l ereb, 2/50; taberi tefsiri, 23/76.
Çalışma ve Emekle ilğili konularda:
Çalışanın alın terinin kurumadan ücretinin ödenmesi prensibi, Muhammed’in hadislerinde vazedilen bir düzenleme olarak sanılırsa da, bu düzenleme Tevrat’tan alınmadır.
Tevrat, „Tesniye“ bölümü, 24/14-15.
Kuran’da var olan bütün İsrail oğullarının Nebilikleri, Tevrat’ta kapsamlı biçimde anlatılmaktadır.
Örneğin, İbrahim Nebi, Musa Nebi, Eyüp Nebi, Davut Nebi, .Süleyman Nebi gibi.
Kesilmeyen bir hayvanın (leş) etini yemek, İslamiyet’ten önce de haram idi.
Kaynak:
Tevrat, „Levililer“, 22/8
Ya Köleler ile ilğili Hükümler..?
İslamiyet’teki köleyi azat etmek geleneği, İslamiyet öncesinde de vardı.
Kaynak:
Tecrid-i sarih, Diyanet tercümesi, no:705-709.
Ya Zekat:?
Zekât verilmesi de İslamiyet öncesinde var olan bir adetti. bu durum, Kuran’ın kendisinde bile yazıyor.
Kaynak:
İsa ile ilgili Meryem suresi 31.ayet,
İsmail peygamber ile ilgili Meryem suresi 55.ayet,
Kabe ile ilğili bir düzenleme varmıydı.?
Kabe’yi örtme geleneği İslamiyet’ten önce de vardı.
Kaynak: Moğultay, el-işare, s.49,
Moğultay, bu kaynağında şu eserlerden alıntı yapmıştır: askeri, el-evail, 16; süheyli,
Revdü’l unuf, 1/146;
İbn-i kuteybe, el-maarif, 551,
İbn’il cevzi, telkih, 446; suyuti,
El-vesail, s.84,
İbn hazm, cemheretü’l ensab, s.189.
Davalar Konusu, ya da Şahitlik konuları.
İslamiyet’te herhangi bir davanın ispatı için gereken iki erkeğin şahitliği adeti de İslamiyet öncesinden gelmektedir.
Kaynak
Tevrat, „Tesniye“, 17/16, 19/15;
Kuran, bakara-282,
Yuhanna 8/17,
Matta 18/16
Şirk Koşmak..!
Kuran’a göre, Allah’a şirk koşmanın cezası çok ağırdır.
Nisa suresi 48 ve 116.ayetler. bu inanç, Tevrat’ta da bulunmaktadır. Tevrat, „çıkış“, 22/20, „Tesniye“, 17/2-7.
Yol kesenlere ve dine göre terör sayılan hareketlere katılanlara ve yer yüzünde fesat çıkaranlara İslamiyet’ten önce de ağır cezalar verilirdi. Kuran’a da bu adetlerden alıntı yapılmıştır.
Kaynak:
Kuran, Maide suresi, 33,ayet,
İbn-i Habib, Muhabber, 327.

Bu yazı 142 sefer okunmuştur.