(Zuhruf - 65.Ayet)

EY İNSAN

Kur’an-ı Kerimde insanoğlunu, yani insanı anlatan o kadar çok ayet var ki!  Ben bunlardan sadece bir kısmını ele alıp ayetler eşliğinde, sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım.

 

_EY İNSAN!

_İnsan önceden, hiç bir şey değilken, gerçekten onu yaratmış olduğumuzu (hiç) düşünmüyor mu? Meryem / 67

_İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? Târık / 5

_İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da; "Çürümüş kemikleri kim yaratacak" diyerek, Bize misal vermeye kalkar? Yâsîn / 77.78

_Hayır; gerçekten insan, azar. Alak / 6

_Kahrolası insan, ne kadar nankördür. Abese / 17

_Andolsun ki gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Fakat insanların çoğu bunu   bilmezler. Mü’min / 57

_Oku! kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir. Alak / 3.4.5

_Şüphesiz biz ona - yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. İnsan / 3

_İnsanların sorgulaması yaklaştı, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Enbiyâ / 1

­­_İnsanlardan öyleleri vardır ki: 'Allah'a ve ahiret gününe inandık' derler; oysa inanmış değillerdir. Bakara / 8

_Gerçekten insan, ziyandadır. Asr / 2

_Ve (yine) onlara: 'İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin' denildiğinde: 'Geri zekâlıların iman ettiği gibi mi İman edelim?' derler. Bilin ki, gerçekten asıl kendileri geri zekâlıdırlar; ama bilmezler. Bakara / 13

_Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız. Bakara / 21

_Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzeri - bir sure getirin! Allah’ın dışındaki   destekçilerinizi/tanıdıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz... Bakara / 23

_Eğer bunu yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- korkun o ateşten, yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. Bakara / 24

_ Kur'an'ı sana, ayet - ayet biz… evet biz indirdik.

_İnsanlar içinde, Allah'tan başkasını 'eş ve ortak' tutanlar vardır, ki onlar (bunları), Allah'ı sever gibi severler. İman  edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman, muhakkak bütün  kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi.  Bakara / 165

_Ey insanlar, size bir örnek verildi; Şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için   bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da  ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Hac / 73

_İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir; oysa o azılı bir düşmandır. Bakara / 204

_İnsanlardan öylesi de vardır ki, nefsini/benliğini/her şeyini, Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için harcar. Allah, kullarına karşı Raûf'tur, çok şefkatlidir. Bakara / 207

_Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve şerri her yanı saran o günden korkarlar. İnsan / 7

_Ve ihtiyaçları olduğu halde bile, yemeklerini yoksula, yetime ve tutsak olanlara yedirirler. İnsan / 8

_Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da - teşekkür de istemiyoruz; İnsan / 9

_Çünkü biz, asık suratlı - kara bir gün yüzünden, Rabbimizden korkarız." derler. İnsan / 10

_Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, Nebilerini haksız yere öldürenler ve insanlardan - adaleti emredenleri öldürenler; işte onlara acıklı bir azabı müjdele. Âl-i İmrân / 21

_İnsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın, Allah hakkında hiçbir bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın/kaypak şeytanın peşine düşer. (Hac / 3 - Hac / 8)

_Yuh olsun, size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız? Enbiyâ / 67

_Ey insanlar, Rabb'inizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın   va'di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın. Lokman / 33

_Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamayanın durumu gibi midir? İşte, kâfirlere yapmakta oldukları böyle 'süslü ve çekici' gösterilmiştir. En’âm / 122

_Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir? İnfitâr / 6

_Allah (ağır yükleri) sizden hafifletmek ister: (Çünkü) İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Nisâ / 28

_Şüphesiz Allah, emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir. Nisâ / 58

_Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adâletle yapınız; insanlara mallarını eksik vermeyiniz; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayınız. Hûd / 85

_İnsana bir zarar geldi mi bizi çağırır, sonra katımızdan bir nimet verdik mi ona, der ki: Bana bu nimet, bilgim yüzünden verilmiştir; hayır, o bir sınamadır ve fakat çoğu bilmez. Zümer / 49

_Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter. Nisâ / 79

_Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar. Yûnus / 44

_Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok edip başkalarını getirir. Allah'ın buna gücü yeter. Nisâ / 133

_Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden hakikati getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman ediniz! Eğer inkâr ederseniz, biliniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Allah her şeyi bilendir; hikmet sahibidir. Nisâ / 170

_Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi. Yûnus / 57

_Dileyen O’ndan öğüt alır. Abese / 12

_Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar. İnsan / 27

_Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır bununla kavrayıp-  anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. A’râf / 179

_Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler/melekler vardır. Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur.  Ra’d / 11

_Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar Kitab'ın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Ra’d / 1

_Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değillerdir. Yûsuf / 103

_Eğer, Kur'ân ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış yahut ölüler konuşturulmuş olsaydı, kâfirler yine inanmazlardı. Hâlbuki bütün işler Allah'a aittir. İnananlar hâlâ anlamadılar mı; Allah dilerse, bütün insanları yola getirebilirdi. Allah'ın sözü yerine gelene kadar, yaptıklarından ötürü, inkâr edenlerin ya başlarına yahut evlerinin

yakınına düşecek bir vurucu felâketin gelmesi kaçınılmazdır. Doğrusu, Allah verdiği sözden caymaz. Ra’d / 31

_Elif, lâm, râ. Bu, Rabblerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye lâyık olan  Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim / 1

_Kendisinden istediğiniz her şeyden size bir parça verdi. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, sayıp bitiremezsiniz. Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür. İbrahim / 34

_Andolsun, bu Kur'an'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkârda ayak direttiler. İsrâ / 89

_Yoksa insana 'her dileyip arzu ettiği' şey mi var? Necm / 24

_Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. Necm / 39

_İşte böyle; hiç şüphesiz, inkâr edenler bâtıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz, iman edenler Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah, insanlara kendi örneklerini böyle vererek gösteriyor. Muhammed / 3

_Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız; Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır. Fâtır / 15

_Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır. Âl-i İmrân / 14

_Ey insanlar! Rabbinize saygı gösterin! Çünkü son saatin sarsıntısı gerçekten müthiş olacaktır. Hac / 1

_Onu gördüğünüz gün, her- emzikli, emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Hac / 2

_Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları, gerçekten sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, va'dinden   asla cayıp-dönmez. Âl-i İmrân / 9

_Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gün ile karşılaşacağınıza dair sizi uyaran Resûller gelmedi mi?” Derler ki: “Kendi aleyhimize şâhitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şâhitlik edecekler. En’âm / 130

_Her insan-grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün, artık kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar ve bir 'hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar. İsrâ / 71

_Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup-sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? En’âm / 32

_Andolsun size, içinde şerefiniz bulunan bir kitap indirdik. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiyâ / 10

RABBİMİZİN BU UYARISINA KARŞILIK BİZDE, O’NUN SÖZLERİYLE DUA EDEREK, RABBİMİZDEN YARDIM İSTEYELİM İNŞALLAH…

_Ey Rabbimiz, biz, öz benliklerimize zulmettik. Eğer bizi affetmez, bize acımazsan elbette ki hüsrana uğrayanlardan  olacağız. A’râf / 23

_Ey mülkün/saltanatın Mâlik'i/sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü/saltanatı dilediğine verir, mülkü/ saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini de alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet   senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin. Âl-i İmrân / 26

_Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkartırsın, ölüyü de diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsızca rızık verirsin. Âl-i İmrân / 27

_Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, hayâsızlığı fısıldar, Allah ise bağışlamasını ve lütfunu vaad eder. Çünkü Allah,  lütfu çok geniş olan - çok iyi bilendir. Bakara / 268

_Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da… Yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz! İbrahim / 38

_Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla! Sen, yalnız sen - Vahhab'sın, bol bol bağışta bulunansın. Âl-i İmrân / 8

_Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl. Furkân / 74

_Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz! Âl-i İmrân / 53

_Eğer kullarım, sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına, her zaman karşılık veririm. Öyleyse kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki, doğru yolu bulabilsinler. Bakara / 186

_"Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da dosdoğru yolda olanlar var ya, onlar için hiçbir korku yoktur; onlar tasalanmayacaklardır da... Ahkâf / 13

_Şu bir gerçek ki, "Rabbimiz Allah'tır!" deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: "Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin." Fussilet / 30

 

Hazırlayan: Mehmet ÇETİNKAYA

Yazıyı paylaş