(Mâ’ûn - 7.Ayet)

TERCİH KULLANMAK

TERCİH KULLANMAK

Dünya hayatının özellikleri çeşitli ayetlerde anlatılmaktadır.

Bilin ki, dünya hayatı sadece bir oyun, eğlence, bir süs ve aranızda övünüp bö­bürlenme ve bir de mal ve evlat çokluğunda yarışmadan ibarettir. Tıpkı yağmur­dan sonra çıkan ve çiftçiyi sevindiren bitki gibidir. Önce yeşerip gelişir, arkasından da sen onu sararmış olarak görürsün, bir süre sonra kırılmış çöp haline dö­nüşür... Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir.

[Hadid 57/20]

Bu ayet, dünya hayatının özelliklerini ve değerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Oyun, eğlence, süs, böbürlenme, mal ve evlat hususunda yarış­ma, önce yeşerip sonra solan ekin misali dünya hayatı, tercih edilmeye layık mıdır?

Ahiret Hayatının Özellikleri: 

4.77 - Baksana o kimselere ki, savaş zamanı değilken kendilerine: "Savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin!" denilmişti. Sonra onlara savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup şöyle diyorlar: "Ya Rabbenâ, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya!" Onlara de ki: "Dünya zevki pek azdır, âhiret ise günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz."

[Nisa 4/77]

16.41 - Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri, elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Âhiret mükâfatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi!

[Nahl 16/41]

40.39 - Ey benim milletim! Bu dünya hayatı, basit bir meta’dan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Âhiret ise, işte asıl yerleşecek yer orasıdır.

[Ğafir 40/39]

87.17 - Hâlbuki âhiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı, hem de ebedîdir.

[A'lâ 87/17]

Bu özellikleriyle ahiretin, dünya hayatından çok farklı bir yapıya sahip ol­duğu anlaşılmaktadır. Allah, bu özellikleri sayarken, insanın tercihine rehber­lik yapmakta; satın alırken, hangi değere karşı, hangi değeri alacağının bilin­cini vererek, yanılmasını önlemek istemektedir.

Hatta bir ayette Allah, kendi tercihini gündeme getirmektedir:

“Yeryüzünde ağır basıncaya kadar, hiçbir nebiye esirleri bulunması ya­raşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, hâlbuki Allah ahireti is­tiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir).

[Enfal 8/67]

İnsanlar genelde dünyayı istediği halde, Allah ahireti istemektedir. Bu beyanıyla Yüce Allah, insanların tercihlerini hangi değerden yana koymaları gerektiğine ışık tutmaktadır. İlahî eğitim, değerler konusunda rehberlik yap­maktadır.

Dünya hayatına razı olmak

9.38 - Ey inananlar, size ne oldu ki: "Allâh yolunda topluca savaşa çıkın!" dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? âhiret yerine dünya hayâtına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının geçimi, ahiretin yanında pek azdır.

[Tevbe 9/38]

Dünya hayatını tercih etmek

14.3 - Onlar, dünya hayatını ahirete tercih ederler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu çarpıtmak isterler (veya onda çarpıklık ararlar). İşte onlar, uzak bir sapıklık içindedirler.

[İbra­him 14/3];

Dünya hayatını istemek, dünya hayatını ahiret karşılığında satın almak

2.86 - İşte onlar ahiretlerini verip, karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için, bunların cezası asla hafifletilmez, kendilerine yardım da edilmez.

[Bakara 2/86]

Şimdi şu soruyu sorabiliriz: İnsanı tercihinde yanıltan faktör nedir? Bu so­ruya, cehalet, imansızlık, aklını kullanmama ve sevgisini dünyaya yöneltme cevabını verebiliriz. Peki, bu yanılgıdan kurtulmanın yolu nedir? Aklını kullanmak, bilgi sahibi olmak, iman etmek ve sevgisini ahirete yöneltmek.

12.109 - Biz senden önce, şehirler halkına kendilerine vahyettiğimiz kimseler dışında (başkalarını elçi olarak) göndermedik. Hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görmüş olsunlar? Korkup sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz?

[Yusuf 12/109]

Bu ayetten anlıyoruz ki, ahiret daha iyi ve daha değerlidir, tercihi ahiretten yana koymak için aklı kullanmak gerekmektedir. Böylece aklı devreye sokan Allah, hem yanılgının nereden kaynaklandığına ve hem de çaresinin ne olduğuna işaret etmektedir.

Yapılması gereken dua şöyle olmalıdır

2.201 - Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru" der.

(Bakara 2/201)

Gerek dünya gerekse de ahiret âlemini Allah Teâlâ insanlar için yaratmıştır. Dünya nimetleri sadece kâfirler için değildir. Bütün insanlar içindir. Ahirette ki güzellikler sadece mümin kullar içindir. Bizler hem dünya hemde ahiret âlemindeki nimetlere talip olmalıyız. Bu nimetlerin sarfı ise Kuran’a uygun yapılmalıdır.

Allah’a emanet olun

KURAN NE DİYOR

 

 

 

Yazıyı paylaş